Vedtægter for Løjtland Fællesråd 

§ 1. Navn og hjemsted

Sammenslutningens navn er: LØJTLAND FÆLLESRÅD (i det følgende kaldet LF) Sammenslutningens hjemsted er: Løjt Kirkeby 6200 Aabenraa

§ 2. Formål

Fællesrådet skal være et inspirerende og kreativt forum, der skal fastholde, fremme og koordinere lokalområdets interesser.

 1. Fællesrådet kan koordinere medlemsgruppernes eller enkelte borgeres forslag til gennemførelse af aktiviteter af interesse for lokalområdet, bistå med problemløsninger, afholde borgermøder og forhandle med offentlige myndigheder.
 2. Ved interessekonflikter handler fællesrådet ud fra et helhedssyn til lokalområdet.
 3. Fællesrådet respekterer enhver medlemsgruppes ønske om egen forhandlingsret.
 4. Fællesrådet informerer medlemmerne og beboerne i lokalområdet om initiativer og aktiviteter.

§ 3. Medlemskab

Enhver forening, gruppe, enkeltperson, institution, skole, råd, nævn m.v. (i det følgende kaldet medlemsgruppe), som har sit hjemsted og/eller virke i eller på Løjt Land, kan optages som medlem af LF. 

Stk. 2. Forretningsudvalget træffer efter anmodning beslutning om optagelse, som herefter sker med omgående virkning.

§ 4. Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse skal ske skriftligt på foreningens email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og træder i kraft fra næstfølgende kalenderårs begyndelse.

Stk. 2. Såfremt en medlemsgruppe undlader at betale kontingent rettidigt, slettes medlemskabet af LF for den pågældende medlemsgruppe - efter behørig rykker.

Stk. 3. Begrundet eksklusion kan kun ske ved repræsentantskabsmødets beslutning efter samme regler som ved vedtægtsændringer, jf. • 10.

§ 5. Fællesrådets sammensætning

Dette punkt skal vi lige præcisere lidt mere

LF ledes af et repræsentantskab, der består af 1 eller 2 repræsentanter fra hver enkelt medlemsgruppe. Ingen enkeltpersoner kan repræsentere mere end én medlemsgruppe.

Stk. 2. Til at varetage det løbende arbejde mellem repræsentantskabsmøderne vælger repræsentantskabet et forretningsudvalg, jf. • 6.

§ 6. Forretningsudvalg

Forretningsudvalget består af mindst 7 medlemmer samt 2 suppleanter. Forretningsudvalget konstituerer sig med:

Formand, næstformand, sekretær, kasserer, samt menige medlemmer.

Stk. 2. Forretningsudvalgets medlemmer og suppleanter vælges på repræsentantskabsmødet og så vidt muligt blandt repræsentanterne for medlemsgrupperne.

Stk. 3. Forretningsudvalgets medlemmer og suppleanter vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Formand, kasserer, 1. menige medlem og 1. suppleanten er på valg i lige årstal.

Næstformand, sekretær, 2. menige medlem og 2. suppleanten er på valg i ulige årstal.

Stk. 5. Forretningsudvalget arbejder under ansvar over for repræsentantskabet. Ved evt. afstemninger i forretningsudvalget har hvert medlem én stemme. Til vedtagelse af et forslag kræves mindst 4 stemmer for forslaget.

Suppleanterne kan deltage i forretningsudvalgets møder, men de har ikke stemmeret.

Stk. 6. Forretningsudvalget kan nedsætte ad hoc udvalg/arbejdsgrupper, som refererer direkte til forretningsudvalget.

Stk. 7. Fremkommer der i løbet af året spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er forretningsudvalget pligtig til efter bedste evne og overbevisning, at afgøre og løse disse. Forretningsudvalget skal fremlægge såvel spørgsmål som afgørelsen heraf for repræsentantskabet på førstkommende repræsentantskabsmøde.

§ 7 Økonomi

Fællesrådets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Fællesrådets økonomi baseres på et årligt kontingent fra hver af de tilsluttede medlemsgrupper og enkeltpersoner men kan suppleres på anden vis efter forretningsudvalget skøn.

Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på repræsentantskabsmødet.

Stk. 3. For fællesrådets forpligtigelse hæfter alene fællesrådets formue. Ingen medlemsgruppe og intet medlem af forretningsudvalget kan forpligtes økonomisk ud over kontingentet.

Stk. 4. Fællesrådet tegnes af formand eller næstformand i forbindelse med kassereren eller 2 øvrige medlemmer af forretningsudvalget. Forretningsudvalget kan meddele kassereren fuldmagt til at disponere over fællesrådets løbende konti.

Stk. 5. Repræsentantskabet vælger på hvert ordinært repræsentantskabsmøde 1 revisor for en 2-årig periode og 1 revisorsuppleant for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted.

§ 8. Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabet er fællesrådets højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes én gang årligt og skal - med mindre det pga. forholdene er uhensigtsmæssigt - afholdes den 4. tirsdag i februar. Såfremt mødet ikke kan afholdes den 4. tirsdag i februar, skal det afholdes senere og inden d. 1. april. ???? kræver dette ikke lidt mere præcisering

Stk. 3. Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af forretningsudvalget ved udsendelse af dagsorden til hver medlemsgruppe med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid og sted for mødets afholdelse samt dagsorden.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af 2 stemmetællere
 4. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse
 6. Indkomne forslag, herunder forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det kommende år
 7. Valg til forretningsudvalget med angivelse af, hvilke poster der er på valg, jf. § 6, stk. 4
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant, jf. § 7, stk. 5
 9. Eventuelt

Stk. 4. Indkaldelsen skal vedlægges det reviderede regnskab, forslag til budget samt evt. indkomne forslag, som formanden har modtaget senest 4 uger før mødet.

Forslag, der ikke er udsendt med indkaldelsen, men af en medlemsgruppe ønskes behandlet på et repræsentantskabsmøde, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet.

Alle indkomne forslag ophænges på et centralt placeret sted i Løjt Kirkeby.

Stk. 5. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes, når forretningsudvalget skønner det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, og skal afholdes såfremt mindst 3 medlemsgrupper skriftligt til formanden eller forretningsudvalget fremsætter begæring herom med angivelse af, hvilke emner/punkter der skal indgå i dagsordenen.

Stk. 6. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde udsendes af forretningsudvalget og skal indeholde angivelse af tid og sted for mødets afholdelse, dagsorden samt evt. forslag.

Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel og udsendes senest én måned efter, at forretningsudvalget har besluttet / modtaget begæring om, at mødet skal afholdes.

Stk. 7. Referat af repræsentantskabsmødet underskrives af dirigenten, referenten og formanden før udsendelse/offentliggørelse. Referatet udsendes til medlemsgrupperne senest 4 uger efter repræsentantskabsmødet. Referatet kan endvidere udsendes til orientering for andre grupper/personer og offentliggøres via www.lojtland.dk samt via annonce i Ugeposten for Løjt.

§ 9. Afstemningsregler på repræsentantskabsmøder

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal uanset antal fremmødte medlemsgrupper. Se dog §4 ang. eksklusion og §10 ang. vedtægtsændringer.

Stk. 2. Hver medlemsgruppe har 2 stemmer, også selvom der kun møder én repræsentant for gruppen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3. Skriftlig afstemning skal ske, såfremt blot én repræsentant kræver dette, dog altid ved personvalg.

Stk. 4. En medlemsgruppe i kontingentrestance har ikke stemmeret.

§ 10. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal vedtages på et repræsentantskabsmøde af mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemsgrupper.

Stk. 2. Såfremt et repræsentantskabsmøde ikke er beslutningsdygtigt med hensyn til vedtægtsændringer, kan der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med samme forslag på dagsordenen. Dette repræsentantskabsmøde afholdes tidligst 3 uger og senest 5 uger efter første møde, jf. i øvrigt • 8, stk. 6.

Stk. 3. Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde vil være beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal. Forslaget vil i givet fald kunne vedtages ved simpelt stemmeflertal.

§ 11. Ophævelse

Ophævelse af LØJTLAND FÆLLESRÅD kan kun ske efter de samme regler, som er gældende for vedtægtsændringer.

Stk. 2. Fællesrådets midler uddeles i så fald til velgørende formål på Løjt Land

Således godkendt på repræsentantskabsmødet den: 5. april 2016